REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.skintarget.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy nabywcą, zwany dalej „Konsumentem”, a Sklepem Internetowym https://skintarget.pl , prowadzonym przez

  Michała Pudełko pod firmą SKIN TARGET Michał Pudełko, NIP: 6282028425, REGON: 381447875 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Stara Huta 18B, 32-500 Chrzanów, adres poczty elektronicznej: sklep@skintarget.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 2. Sklep Internetowy działający pod adresem https://skintarget.pl jest platformą umożliwiającą Konsumentom zakup produktów kosmetycznych online.
 3. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki dotyczące reklamacji, zwrotu produktów kosmetycznych oraz odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Konsumentem.
 4. Konsument w procesie zakupu produktów kosmetycznych zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień przed dokonaniem zakupu.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w regulaminie nie wpłyną na prawa Konsumentów nabycia produktów przed wprowadzeniem zmian.
 6. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
  cywilnego.
 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocji, rabatów oraz ofert specjalnych na wybrane produkty kosmetyczne, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie lub na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sklep Internetowy zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Konsumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 9. Konsument zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych, ofert specjalnych oraz aktualności dotyczących Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres email, chyba że wyrazi inaczej swoją wolę.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.skintarget.pl​ umożliwiający złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.skintarget.pl​.

 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Skin Target Michał Pudełko, ul.Stara Huta 18B, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282028425, REGON: 381447875

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.skintarget.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.skintarget.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odstąpienia od umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu lub wysłany pocztą elektroniczną.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 70 1140 2004 0000 3502 8434 0293 (mBank) W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 3. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty Dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas realizacji dostawy Produktów wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu zaksiegowania płatności.
  2. Wysyłka Produktów może wydłużyć się w czasie (o czym informujemy) w przypadku ograniczonej dostępności Produktów u dystrybutorów.
  3. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. w następnym dniu roboczym lub do dwóch dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DHL i InPost, w przypadku firmy InPost przy składaniu Zamówienia można wybrać dostawę do Paczkomatu.

BEZPIECZNA DOSTAWA

 1. Jeżeli otrzymany towar, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, należy wypełnić druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę, nazwę handlową oraz nr partii tzw. nr LOT. Brak sporządzenia protokołu szkody z przewoźnikiem jest automatycznie akceptacją stanu w jakim produkt został dostarczony.
 2. Zawsze istnieje możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody. Jednocześnie w takiej sytuacji skontaktuj się z nami.
 3. Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na nasz adres jako „za pobraniem”.
 4. Wymiana towaru jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu kosmetycznego nabywca ma prawo do skorzystania z przysługującej mu reklamacji.
 2. Reklamację można zgłosić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem adresu e-mail:
  sklep@skintarget.pl
 3. W treści reklamacji nabywca zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych, numeru zamówienia i dokładnego opisu stwierdzonej wady produktu kosmetycznego oraz załączenia dowodu zakupu, którym może być paragon fiskalny lub faktura. W opisie wady warto uwzględnić m.in.:
  1. Markę, nazwę handlową i numer partii produktu kosmetycznego tzw. LOT, 
  2. Opis występującej wady w sposób szczegółowy i zrozumiały,
  3. Informację, czy wada jest widoczna od razu po otwarciu opakowania czy
   pojawiła się później w trakcie użytkowania,
  4. Opis okoliczności, w jakich wada została zauważona,
  5. Jeśli to możliwe, załączenie zdjęć dokumentujących wadę.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin reklamowanego produktu w celu dokładnego zidentyfikowania przyczyny wady oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
 5. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego produktu w celu
  dokładniejszego zbadania wady, nabywca zostanie poinformowany o adresie do przesłania produktu oraz instrukcjach postępowania.
 6. Odpowiedź na reklamację nabywca otrzyma w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku skomplikowanych spraw, ten termin może zostać wydłużony, o czym nabywca zostanie poinformowany. Odpowiedź będzie zawierała informacje dotyczące decyzji podjętej w związku z reklamacją – np. przyjęcie reklamacji, zaproponowanie wymiany lub zwrotu, naprawy wady.
 7. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Sklep Internetowy dokona wymiany produktu na wolny od wad lub dokona zwrotu kosztów zakupu.
 8. Nabywca powinien zachować reklamowany produkt w stanie, w jakim znajdował się w momencie zgłoszenia reklamacji do momentu uzyskania odpowiedzi od Sklepu Internetowego.
 9. Sklep Internetowy gwarantuje poufność danych osobowych przekazywanych w ramach reklamacji oraz ich wykorzystanie wyłącznie w celach związanych z procesem reklamacyjnym.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w sytuacji gdy wada nie wynika z winy producenta lub dostawcy, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami przesyłki oraz ewentualnych badań w przypadku przesłania produktu do weryfikacji.
 11. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.
 12. Kosmetyku nie można reklamować w przypadku gdy jednak nam nie odpowiada lub nie spełnia naszych oczekiwań w użytkowaniu.
 13. Powyższy mechanizm dotyczy także sytuacji, w której kupiony i wypróbowany produkt uczula konsumenta lub w jakikolwiek inny sposób wpływa negatywnie na stan jego skóry czy zdrowia.

ZWROTY PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

 1. Konsument, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu kosmetycznego.
 2. W celu odstąpienia od umowy nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli na piśmie lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia na trwałym nośniku. W treści oświadczenia należy zawrzeć swoje dane osobowe, informację o odstąpieniu od umowy oraz identyfikator zakupu (numer zamówienia lub numer faktury).
 3. Produkt kosmetyczny, ze względów higienicznych, który jest przedmiotem zwrotu, powinien być w stanie nienaruszonym, nieużywanym, kompletnym oraz znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się z nim.
 4. Nabywca zobowiązany jest do odesłania produktu, który jest przedmiotem zwrotu, na własny koszt, na adres wskazany przez Sklep Internetowy. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań określonych w punkcie 3 powyżej.
 5. W przypadku prawidłowo złożonego odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy zwróci nabywcy kwotę odpowiadającą wartości zwracanego produktu oraz kosztów dostarczenia standardowej przesyłki do konsumenta (nie obejmuje to kosztów dostarczenia innego niż standardowy rodzaj przesyłki wybranego przez konsumenta).
 6. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności za zwrócony produkt oraz dostarczenie standardowej przesyłki w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli nabywca wybrał dostarczenie produktu innym niż standardowy rodzajem przesyłki, Sklep zwróci jedynie kwotę równą kosztom dostarczenia standardowej przesyłki.
 7. Koszty związane z odesłaniem produktu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi nabywca.
 8. W przypadku dokonania zwrotu produktu, Sklep Internetowy zachowuje prawo do potrącenia od zwrotu nabywcy kwoty równającej się wartości ewentualnych ubytków wartości produktu, wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się z nim.
 9. Kosmetyku nie można zwrócić w przypadku gdy jednak nam nie odpowiada lub nie spełnia naszych oczekiwań w użytkowaniu.
 10. Powyższy mechanizm dotyczy także sytuacji, w której kupiony i wypróbowany produkt uczula konsumenta lub w jakikolwiek inny sposób wpływa negatywnie na stan jego skóry czy zdrowia.

  Załączniki
  1. Formularz odstąpienia od umowy

  Kontakt
  W sprawach związanych z reklamacjami, zwrotami produktów kosmetycznych oraz odstąpieniem od umowy, prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@skintarget.pl .

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 10% rabat! Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami!

X
error:
Add to cart